Springfree

Modré logo Springfree trampolín
10 lat Gwarancja
Nagradzany na całym świecie
Zabawa dla wszystkich

Procedura składania skarg

Procedura składania skarg

Procedura przyjęcia dostawy towarów

Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka jest kompletna i czy nie nosi śladów uszkodzeń (w szczególności integralności opakowania) przed potwierdzeniem odbioru przesyłki od przewoźnika. W szczególności należy sprawdzić widoczne uszkodzenia, dziury, wgniecenia, ślady uderzeń itp. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania przesyłki, kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia, czy towar również uległ uszkodzeniu. Kupujący ma obowiązek zgłosić przewoźnikowi wszelkie uszkodzenia opakowania i odnotować je w protokole zdawczo-odbiorczym (tzw. przyjęcie z zastrzeżeniem), nawet jeśli na pierwszy rzut oka towary nie są uszkodzone. Jeśli jest oczywiste, że towary wewnątrz są uszkodzone, zalecamy, aby kupujący nie przyjmował przesyłki i poinformował sprzedawcę o zaistniałej sytuacji.

Kupujący jest zobowiązany do poinformowania przewoźnika i sprzedającego o wszelkich uszkodzeniach towarów niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od ich otrzymania. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe podczas transportu towarów.

Kontrola towarów po ich otrzymaniu

Kupujący jest prawnie zobowiązany do ponownego sprawdzenia towarów po ich otrzymaniu bez zbędnej zwłoki i do niezwłocznego powiadomienia sprzedawcy o wszelkich brakach.

Jeśli towary są zwracane przez kupującego, powinny być w stanie, w jakim zostały dostarczone. W związku z tym towary nie powinny nosić śladów użytkowania ani zużycia, a wszystkie materiały opakowaniowe, etykiety, instrukcje itp. powinny zostać zwrócone w stanie, w jakim zostały dostarczone kupującemu.

Prawa wynikające z wadliwego wykonania

Springfree Trampoline Ltd. i jej sieć autoryzowanych dealerów gwarantuje, że produkty Springfree są dostarczane wolne od wad materiałowych i produkcyjnych do normalnego użytku rekreacyjnego, rodzinnego (tj. niekomercyjnego). Sprzedawca udziela rozszerzonej gwarancji na okres 10 lat na całą trampolinę przy normalnym użytkowaniu. Sprzedawca udziela gwarancji na towary dodatkowe, takie jak stopnie, obręcz do koszykówki lub plandeka (zwane dalej „towarami dodatkowymi”) na okres 24 miesięcy od daty otrzymania towaru. Kupujący jest zatem uprawniony do skorzystania z uprawnień z tytułu wadliwego wykonania umowy w odniesieniu do wad trampoliny w ciągu 10 lat od jej otrzymania oraz w odniesieniu do towarów dodatkowych w ciągu 24 miesięcy od otrzymania towaru. Gwarancja dotyczy wyłącznie wad o charakterze produkcyjnym. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych normalnym zużyciem (np. przetartymi szwami), niewłaściwym użytkowaniem, oparzeniami, przecięciami lub rozdarciami. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych montażem lub demontażem, chyba że przestrzegano instrukcji montażu. Gwarancja dotycząca metalowej ramy trampoliny nie obejmuje rdzy powierzchniowej. W przypadku wystąpienia wad w dostarczonym towarze, kupujący jest również uprawniony do żądania dostarczenia nowego przedmiotu bez wad, chyba że jest to nieuzasadnione ze względu na charakter wady, ale jeśli wada dotyczy tylko części przedmiotu (tj. tylko pewna część trampoliny jest wadliwa), kupujący może żądać jedynie wymiany tej części (tj. wadliwej części), a nie dostarczenia nowego przedmiotu. Kupującemu nie przysługuje prawo do wadliwego wykonania umowy, jeżeli kupujący wiedział przed przejęciem rzeczy, że rzecz ma wadę lub jeżeli kupujący sam spowodował wadę. Uprawnienia wynikające z wady będą wykonywane u sprzedawcy, od którego rzecz została zakupiona, lub u osoby wyznaczonej do przeprowadzenia naprawy, jeżeli osoba ta jest wymieniona w pisemnym potwierdzeniu sprzedawcy. Jeśli kupujący skorzysta z prawa do wadliwego wykonania, sprzedający potwierdzi kupującemu na piśmie, kiedy kupujący skorzystał z prawa do wadliwego wykonania, a także naprawę i czas trwania naprawy.

Wszelkie reklamacje dotyczące dostarczonego i nieużywanego produktu (takie jak brakujące części, rozdarta siatka itp.) muszą zostać zgłoszone w ciągu 2 dni od zakupu produktu. Reklamacje zgłoszone po tym okresie mogą zostać odrzucone.

Springfree Trampoline Ltd. i jej autoryzowana sieć dealerów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek inne, bezpośrednie lub pośrednie szkody na zdrowiu, mieniu, utratę zarobków lub inne straty ekonomiczne w jakikolwiek sposób wynikające z użytkowania i obsługi trampoliny.

Metoda reklamacji i zwrotu towarów

Każdy zwrot produktu musi zostać wcześniej zatwierdzony, dlatego konieczne jest przesłanie w pełni wypełnionej karty gwarancyjnej na adres e-mail springfree@jumpsafe.eu. Bez zbędnej zwłoki kupujący otrzyma wówczas potwierdzenie przyjęcia reklamacji.

Scroll to Top