Springfree

Modré logo Springfree trampolín
10 lat Gwarancja
Nagradzany na całym świecie
Zabawa dla wszystkich

Zasady i warunki

Zasady i warunki

Operator portalu internetowego

Bielska 132
43-400 Cieszyn
Polska
REGON: 243537766
NIP: PL 5482665722

Przyjmowanie i przetwarzanie zamówień, umowa zakupu

Zamówienie kupującego jest propozycją umowy kupna, a sama umowa kupna zostaje zawarta w momencie dostarczenia wiążącej zgody kupującego i sprzedającego na tę propozycję (wiążące potwierdzenie zamówienia przez sprzedającego). Od tego momentu powstają wzajemne prawa i obowiązki między kupującym a sprzedającym.

Zawierając Umowę kupna, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami, w tym z Polityką reklamacji, i że wyraża na nie zgodę. Kupujący został w wystarczającym stopniu powiadomiony o niniejszych warunkach i procedurze reklamacyjnej i ma możliwość zapoznania się z nimi przed faktyczną realizacją zamówienia.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części przed zawarciem umowy kupna w następujących przypadkach: towary nie są już produkowane lub dostarczane lub cena dostarczanych towarów uległa znacznej zmianie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w celu uzgodnienia dalszego sposobu postępowania. W przypadku, gdy Kupujący zapłacił już część lub całość ceny zakupu, kwota ta zostanie przelana z powrotem na konto Kupującego, a Umowa kupna nie zostanie zawarta.

Wszystkie zamówienia otrzymane przez ten sklep są wiążące. Zamówienia można anulować przed ich wysłaniem. W przypadku, gdy zamówienie nie zostanie anulowane przed wysyłką, a zostanie wysłane, klient może zostać zobowiązany do zwrotu kosztów związanych z wysyłką towaru.

Użytkownik jest automatycznie informowany o otrzymaniu zamówienia pocztą elektroniczną. W szczegółach każdego produktu oraz w potwierdzeniu zamówienia znajduje się szacowany czas dostawy towarów, których nie ma w magazynie. Dla każdej pozycji jest pokazane, czy towary są w magazynie, czy nie. Jeśli towar nie znajduje się w magazynie lub jest niedostępny u dostawcy, niezwłocznie poinformujemy o najbliższym terminie dostawy.

Anulowanie zamówienia

Jeśli anulujesz zamówienie w ciągu 12 godzin, uznamy je za anulowane. Anulowanie można wysłać e-mailem lub dokonać telefonicznie. Podczas anulowania zamówienia należy podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail i numer zamówienia.

Warunki płatności

Kupujący otrzyma towar po cenie obowiązującej w momencie składania zamówienia. Kupujący konsument ma możliwość zapoznania się z całkowitą ceną zawierającą podatek VAT i wszystkie inne opłaty przed złożeniem zamówienia.

Cena towarów oraz wszelkie koszty związane z dostawą towarów na podstawie Umowy kupna mogą zostać zapłacone Sprzedającemu przez Kupującego w następujący sposób:

  • Przelewem bankowym na konto sprzedającego: nr konta: 81 1050 1083 1000 0091 4641 1088 PLN Bielska 132 43-400 Cieszyn Polska
  • W przypadku płatności gotówką lub za pobraniem, cena zakupu jest płatna po otrzymaniu towaru przez kupującego. W przypadku płatności bezgotówkowej, cena zakupu jest płatna w ciągu 2 dni od złożenia zamówienia.
  • W przypadku płatności bezgotówkowej Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towarów wraz ze zmiennym symbolem płatności, którym jest numer zamówienia. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny zakupu jest spełnione, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedającego.

Towary pozostają własnością sprzedającego do momentu pełnej zapłaty i odbioru, ale ryzyko uszkodzenia towarów przechodzi z chwilą odbioru towarów przez kupującego.

Transport i dostawa towarów

Jeśli sprzedający jest zobowiązany na mocy umowy kupna do dostarczenia towarów do miejsca określonego przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odbioru towarów w momencie dostawy. Jeśli kupujący nie wywiąże się z tego obowiązku, sprzedający ma prawo odstąpić od umowy.

W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z powtórną dostawą towaru lub kosztów związanych z innym sposobem dostawy.

Przyjęcie towarów przez przedsiębiorców to moment ich przekazania przez sprzedawcę kupującemu lub pierwszemu przewoźnikowi. Jeśli kupującym jest konsument, momentem otrzymania towarów przez konsumenta od sprzedawcy lub otrzymania ich od przewoźnika.

Przy odbiorze towaru od przewoźnika Kupujący zobowiązany jest sprawdzić nienaruszalność opakowania towaru, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić o tym przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnioną ingerencję w przesyłkę, Kupujący może nie przyjąć przesyłki od przewoźnika. Podpisując dowód dostawy, kupujący potwierdza, że przesyłka towarów spełniła wszystkie warunki i wymagania oraz że wszelkie późniejsze roszczenia dotyczące naruszenia opakowania przesyłki nie mogą być brane pod uwagę.

Gwarancja

W przesyłce zawsze znajduje się paragon fiskalny. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu wskazanym na paragonie. Okres gwarancji jest wskazany dla każdego produktu w szczegółach produktu. W spornych przypadkach okres gwarancji może zostać przedłużony o 5 (pięć) dni, aby zrekompensować czas wysyłki.

Sprzeczność z umową sprzedaży – informacje ogólne

W przypadku niezgodności przedmiotu z umową kupna-sprzedaży w momencie jego odbioru przez Kupującego (zwanej dalej „niezgodnością z umową kupna-sprzedaży”), Kupujący ma prawo żądać od Sprzedającego przywrócenia przedmiotu do stanu zgodnego z umową kupna-sprzedaży bezpłatnie i bez zbędnej zwłoki, poprzez wymianę przedmiotu lub jego naprawę, zgodnie z żądaniem Kupującego; jeśli taka procedura nie jest możliwa, Kupujący może żądać odpowiedniego rabatu od ceny przedmiotu lub odstąpić od umowy. Nie ma to zastosowania, jeśli kupujący wiedział o niezgodności z umową kupna przed odebraniem przedmiotu lub spowodował niezgodność z umową kupna. Uznaje się, że niezgodność z umową sprzedaży, która ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od daty otrzymania towarów, istnieje w momencie otrzymania towarów, chyba że przeczy temu charakter towarów lub udowodniono coś przeciwnego. Zapewniamy ustawowy okres gwarancji na towary.

Odstąpienie od umowy

Jeżeli umowa kupna została zawarta za pomocą środków porozumiewania się na odległość (w sklepie internetowym), konsument ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru zgodnie z § 53 ust. 7 kodeksu cywilnego. W takim przypadku konsument powinien skontaktować się ze sprzedawcą i najlepiej wskazać na piśmie, że odstępuje od umowy, podając numer zamówienia, datę zakupu i numer konta do zwrotu pieniędzy. Pieniądze można również zwrócić gotówką w siedzibie firmy. Odstąpienie od umowy musi wpłynąć nie później niż ostatniego dnia 14-dniowego okresu. W szczególnych przypadkach, biorąc pod uwagę okoliczności, okres zwrotu może zostać przedłużony, jednak nie dłużej niż do 30 dni od daty dostawy.

Ten przepis prawa nie może być jednak rozumiany jako możliwość bezpłatnego użyczenia towaru. Jeśli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania świadczenia, musi przekazać dostawcy wszystko, co otrzymał na podstawie umowy kupna. Jeśli nie jest to już możliwe (np. Towary zostały zniszczone lub zużyte w międzyczasie), konsument musi zapewnić rekompensatę pieniężną w zamian za to, czego nie można już dostarczyć. Jeśli zwrócone Towary są tylko częściowo uszkodzone, Sprzedawca może żądać odszkodowania od Konsumenta i potrącić swoje roszczenie ze zwróconą ceną zakupu. W takim przypadku Sprzedawca jest zobowiązany do udowodnienia poniesionej szkody. W takim przypadku sprzedawca zwróci konsumentowi jedynie obniżoną cenę zakupu.

Ponadto Sprzedający może doliczyć do ceny zakupu, która ma zostać zwrócona Kupującemu, rzeczywiste koszty związane ze zwrotem Towarów (koszty transportu itp.).

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe kupującego są przechowywane przez sprzedającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Czeskiej i są w pełni zabezpieczone przed niewłaściwym wykorzystaniem. Sprzedając w sklepie internetowym, Sprzedający gromadzi dane kontaktowe Kupującego w celu skutecznej komunikacji podczas zakupu i dostawy towarów oraz w celach marketingowych Sprzedającego, takich jak marketing i komunikacja handlowa. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie tych informacji do tych celów. Informacje te nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem przewoźnika towarów.

Scroll to Top